Logowanie do Panelu Lokatora

Rejestracja

SuperChata.pl - nieruchomości Kutno

Logowanie do Panelu Lokatora

Ogólne Warunki Najmu

Choć każda Umowa Najmu ma kilka stron i w szczegółach różni się dla każdego z lokali jej treść można podsumować w dwóch najistotniejszych postanowieniach: 

1. Lokator ma obowiązek dbać o mieszkanie tak, by oddać je w stanie niepogorszonym (przy czym Lokator nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu będące efektem prawidłowej eksploatacji).

2. Lokator ma obowiązek płacić czynsz oraz inne opłaty wynikające z zawartej umowy (energia, woda, internet, TV, telefon jeśli dotyczy) na czas.

Od powyższych postanowień nie ma absolutnie żadnego odstępstwa i niewywiązanie się z wyżej wymieninonych obowiązków skutkować będzie natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.

Ogólne warunki najmu przedstawione są poniżej przy czym niektóre postanowienia mogą, choć nie w każdym przypadku muszą, stanowić treść ostatecznej Umowy Najmu.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości lub ma pełnomocnictwo do najmu nieruchomości w ofercie Superchata.pl.

Najemcą może być osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Kaucja zwrotna pobierana jest zawsze w kwocie dwumiesięcznego czynszu.

Opłata za czynsz najmu regulowana jest przelewem bankowym, przekazem, lub poprzez zintegrowany z serwisem system płatności online.

Opłata rezerwacyjna, jeśli jest pobierana, ma charakter zadatku i pobierana jest w kwocie połowy miesięcznego czynszu: w przypadku rezygnacji Najemcy przepada na korzyść Wynajmującego, jednocześnie w sytuacji gdy Wynajmujący rezygnuje z najmu zobowiązany jest zwrócić zadatek w podwójnej wysokości. W przypadku podpisania umowy najmu opłata rezerwacyjna naliczana jest na poczet pierwszego czynszu.

Najemca oświadcza, że będzie wykorzystywał Lokal wyłącznie dla celów mieszkaniowych.
Jakakolwiek zmiana sposobu korzystania z Lokalu przez Najemcę wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.
Najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia do używania, których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym, higienicznym i sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.
Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, centralnego ogrzewania, TV, internetu. Koszty korzystania z tych usług może ponosić w całości lub części, w zależności od kształtu ostatecznej umowy, Najemca.
Opis stanu technicznego lokalu, rodzaj i stan techniczny instalacji oraz urządzeń znajdujących się w lokalu określa protokół przekazania stanowiący załącznik do Umowy Najmu, a będący jej integralną częścią. Wydanie przez Wynajmującego przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w chwili podpisania przez strony protokołu przekazania i od tego dnia naliczany będzie czynsz najmu.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem najmu za min 1 pełen okres płatności.
Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.

Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w protokole przekazania niezgodnie z ich przeznaczeniem, dewastuje je lub zabrał je z lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Najemcy bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim. Zastrzeżenie to dotyczy również korzystania z przedmiotu najmu przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z którymi Najemca wchodzi w jakiekolwiek związki prawne lub gospodarcze.
Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania wynajmującemu lokalu w stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu będące efektem prawidłowej eksploatacji.
W przypadku stwierdzenia w lokalu uszkodzeń, koszty napraw poniesie najemca.
Wynajmujący może żądać przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego, jeżeli najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody wynajmującego.
Jeżeli po opuszczeniu lokalu przez najemcę w lokalu tym pozostaną rzeczy wniesione przez najemcę, wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko najemcy.

Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Strony mogą wypowiedzieć umowę niezależnie od okresu na jaki została ona zawarta i w przypadkach naruszenia przez stronę przeciwną postanowień umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od dnia złożenia takiego wypowiedzenia drugiej stronie. Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z wniesionych tam jego rzeczy.
Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wynajmującego.
Najemca jest obowiązany do dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

W sprawach nieuregulowanych w zawartej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Każda umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Serwis www.SuperChata.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pozwala nam również określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz prawidłowo wyświetlać zawartość serwisu. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które wykorzystujemy do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu www.SuperChata.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w dowolnej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zgody skutkował będzie nieoptymalny wyświetlaniem treści.

Zapoznaj się z treścią dyrektywy

Nie wyraziłeś zgody na umieszczanie plików typu cookie przez co serwis nie będzie funkcjonował prawidłowo.
Możesz zmienić ustawienia klikając przycisk obok.

Wyraziłeś zgodę na umieszczanie cookies dzięki czemu serwis będzie funkcjonował prawidłowo. Możesz zmienić ustawienia klikając przycisk obok.Copyright by SuperChata.pl, all rights reserved .