Logo
Wydrukuj tę stronę

Ogólne Warunki Najmu

Choć każda Umowa Najmu ma kilka stron i w szczegółach różni się dla każdego z lokali jej treść można podsumować w dwóch najistotniejszych postanowieniach: 

1. Lokator ma obowiązek dbać o mieszkanie tak, by oddać je w stanie niepogorszonym (przy czym Lokator nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu będące efektem prawidłowej eksploatacji).

2. Lokator ma obowiązek płacić czynsz oraz inne opłaty wynikające z zawartej umowy (energia, woda, internet, TV, telefon jeśli dotyczy) na czas.

Od powyższych postanowień nie ma absolutnie żadnego odstępstwa i niewywiązanie się z wyżej wymieninonych obowiązków skutkować będzie natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.

Ogólne warunki najmu przedstawione są poniżej przy czym niektóre postanowienia mogą, choć nie w każdym przypadku muszą, stanowić treść ostatecznej Umowy Najmu.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości lub ma pełnomocnictwo do najmu nieruchomości w ofercie Superchata.pl.

Najemcą może być osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Kaucja zwrotna pobierana jest zawsze w kwocie dwumiesięcznego czynszu.

Opłata za czynsz najmu regulowana jest przelewem bankowym, przekazem, lub poprzez zintegrowany z serwisem system płatności online.

Opłata rezerwacyjna, jeśli jest pobierana, ma charakter zadatku i pobierana jest w kwocie połowy miesięcznego czynszu: w przypadku rezygnacji Najemcy przepada na korzyść Wynajmującego, jednocześnie w sytuacji gdy Wynajmujący rezygnuje z najmu zobowiązany jest zwrócić zadatek w podwójnej wysokości. W przypadku podpisania umowy najmu opłata rezerwacyjna naliczana jest na poczet pierwszego czynszu.

Najemca oświadcza, że będzie wykorzystywał Lokal wyłącznie dla celów mieszkaniowych.
Jakakolwiek zmiana sposobu korzystania z Lokalu przez Najemcę wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.
Najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia do używania, których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym, higienicznym i sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.
Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, centralnego ogrzewania, TV, internetu. Koszty korzystania z tych usług może ponosić w całości lub części, w zależności od kształtu ostatecznej umowy, Najemca.
Opis stanu technicznego lokalu, rodzaj i stan techniczny instalacji oraz urządzeń znajdujących się w lokalu określa protokół przekazania stanowiący załącznik do Umowy Najmu, a będący jej integralną częścią. Wydanie przez Wynajmującego przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w chwili podpisania przez strony protokołu przekazania i od tego dnia naliczany będzie czynsz najmu.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem najmu za min 1 pełen okres płatności.
Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.

Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w protokole przekazania niezgodnie z ich przeznaczeniem, dewastuje je lub zabrał je z lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Najemcy bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim. Zastrzeżenie to dotyczy również korzystania z przedmiotu najmu przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z którymi Najemca wchodzi w jakiekolwiek związki prawne lub gospodarcze.
Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania wynajmującemu lokalu w stanie niepogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu będące efektem prawidłowej eksploatacji.
W przypadku stwierdzenia w lokalu uszkodzeń, koszty napraw poniesie najemca.
Wynajmujący może żądać przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego, jeżeli najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody wynajmującego.
Jeżeli po opuszczeniu lokalu przez najemcę w lokalu tym pozostaną rzeczy wniesione przez najemcę, wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko najemcy.

Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Strony mogą wypowiedzieć umowę niezależnie od okresu na jaki została ona zawarta i w przypadkach naruszenia przez stronę przeciwną postanowień umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od dnia złożenia takiego wypowiedzenia drugiej stronie. Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z wniesionych tam jego rzeczy.
Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wynajmującego.
Najemca jest obowiązany do dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

W sprawach nieuregulowanych w zawartej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Każda umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Copyright by SuperChata.pl, all rights reserved .