Logowanie do Panelu Lokatora

Rejestracja

SuperChata.pl - nieruchomości Kutno

Logowanie do Panelu Lokatora

Wypowiedzenie Test

Poprawiono: wtorek, 15, grudzień 2015 19:33

Odsłony: 390

Regulamin - najem na pokoje

REGULAMIN

dotyczy wszystkich nieruchomości wynajmowanych na pokoje

1. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, stosowania narkotyków i używek w postaci szeroko rozumianych środków o działaniu narkotycznym i dopalaczy! Za złamanie zakazu wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym.

2. Obiekt w częściach wspólnych (przedpokój, kuchnia) może być monitorowany i zabrania się jakiejkolwiek manipulacji przy w/w instalacji.

3. Opuszczając pokój, prosimy upewnić się czy okna i drzwi są dokładnie zamknięte.

4. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort naszych lokatorów, w lokalu w godzinach 22:00 – 6:30 mogą przebywać wyłącznie osoby wynajmujące pokoje.

5. W lokalu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:30 dnia następnego.

6. W godzinach ciszy nocnej lokatorzy mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

8. Zachowanie lokatorów raz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych lokatorów oraz ich gości. Wynajmujący lub jego pełnomocnik może odmówić dalszego pobytu osobie, której zachowanie naruszyło niniejszy Regulamin lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego, nawet w trakcie trwania umowy najmu. Właściciel lub jego pełnomocnik może odmówić dalszego pobytu osobie w szczególności, jeżeli osoba ta naruszyła porządek prawny. Należność za pobyt nie podlega zwrotowi w żadnych z powyższych przypadków.

9. Lokator zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i w częściach wspólnych lokalu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, lokator lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną.

10. Na terenie nieruchomości obowiązuje zakaz posiadania środków odurzających.

11. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 50 zł(słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą sztukę.

12. Właściciel lub jego pełnomocnik może odmówić przyjęcia lokatora, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu właściciela lub innych lokatorów, innych osób przebywających na terenie nieruchomości albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lokatorów lub gości. Właściciel lub jego pełnomocnik może odmówić przyjęcia lokatora w oparciu o Referencje iSWN.pl a także z innych ważnych powodów.

13. W pokojach mogą mieszkać wyłącznie osoby wymienione w umowie.

14. W przypadku jakichkolwiek nieuregulowanych opłat po zakończeniu umowy najmu lokator zobowiązuje się do ich uregulowania na wezwanie wynajmującego lub jego pełnomocnika.

15. W wypadku podejrzenia naruszenia przez lokatora porządku prawnego na terenie nieruchomości, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, właściciel, pełnomocnik lub inny lokator może niezwłocznie zawiadomić o sprawie oraz wezwać na miejsce stosowne służby.

16. Lokator powinien zawiadomić wynajmującego lub jego pełnomocnika o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez lokatora lub gościa na teren nieruchomości.

18. Właściciel ma prawo odmowy przyjęcia przedmiotów jeśli zajmują one zbyt dużo miejsca.

19. Po rozwiązaniu umowy najmu przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez lokatora będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji właściciel przechowa te przedmioty przez 7 dni, a następnie przekaże je do utylizacji.

20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela lub jego pełnomocnika, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu nieruchomości.

21. Dokonując rezerwacji lub wynajmując pokój bądź miejsce noclegowe w przedmiotowej nieruchomości lokator bądź osoba lub firma dokonująca rezerwacji w imieniu lokatora wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych SuperChata.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Lokatorowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

22. Lokator wyraża zgodę na ocenę najmu w bazie iSWN.pl i akceptuje Regulamin dostępny pod adresem www.iswn.pl. Ocena wystawiona przez wynajmującego lub pełnomocnika nastąpi nie później niż 3 miesiące po zakończeniu najmu.

23. Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby właściciela (na terenie RP).

24. Wszelkie nieuregulowane regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowizujące.

Poprawiono: sobota, 25, październik 2014 10:29

Odsłony: 660

Regulamin Serwisu WWW

Definicje:

  • SuperChata.pl, serwis internetowy dostępny pod adresem www.superchata.pl
  • Właściciel Serwisu - Mariusz Staśkiewicz, 87 Red Arches Road, The Coast, D13, Dublin, Irlandia
  • Użytkownik - osoba prawna, pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w serwisie i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła
  • Lokator - użytkownik serwisu posiadający w serwisie konto o statusie lokatora
  • Wynajmujący - użytkownik serwisu posiadający w serwisie konto o statusie wynajmuącego

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług SuperChata.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i w pełni je akceptuje.

2. Dostęp do platformy SuperChata.pl dla użytkownika będącego Lokatorem jest bezpłatyny, jednakże niektóre usługi realizowane za pośrednictwem serwisu (niektóre formy płatności) mogą wymagać dodatkowej opłaty w postaci prowizji, jaka pobierana jest od podmiotów współrealizujących te usługi.

3. Usługi wspomagające najem dostępne na platformie SuperChata.pl dla użytkownika będącego Wynajmującym są płatne. Aktualny cennik dostępny jest w Ofercie.

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania kont po wygaśnięciu umowy.

5. Umieszczanie na stronach treści łamiących prawo, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i aplikacje szpiegowskie (spyware), nawołujących do przemocy, zwłaszcza na tle rasowym, religijnym lub etnicznym jest zabronione.

6. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, jakie znajdują się na stronach umieszczonych w serwisie przez użytkowników. Odpowiedzialność za wyżej wymienione treści ponoszą wyłącznie użytkownicy. W przypadku wykrycia treści zabronionych konto użytkownika zostanie skasowane bez uprzedniego powiadomienia, a informacja o koncie i użytkowniku zostanie przekazana odpowiednim organom ścigania.

7. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej w treści tworzonej przez użytkowników. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu wspomnianych praw Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika do wyjaśnienia sprawy, a w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej do usunięcia konta użytkownika.

8. W celu ochrony wizerunku właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów kontrowersyjnych, naruszających poczucie dobrego smaku, zawierających treści erotyczne lub promowanych przez użytkowników z wykorzystaniem technik niezgodnych z etykietą sieciową.

9. Serwis gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu, także do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych właściciel serwisu może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika.

10. Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji użytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od właściciela serwisu i jego partnerów w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do publikacji reklam na stronach serwisu.

12. Właściciel serwisu świadczy pomoc techniczną jedynie w zakresie prawidłowego funkcjonowania swoich usług, nie udziela informacji, ani porad odnośnie tworzenia i administrowania stronami internetowymi.

13. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik korzysta z usług serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostawie usługi lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu.

14. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia usługi. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

15. Właściciel serwisu nie odpowiada za skutki wykorzystania przez osoby trzecie haseł użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania.

16. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści i oferty w serwisie.

17. W przypadku stwierdzenia niepożądanych działań wpływających na pracę serwisu, nieobjętych w niniejszym regulaminie, właściciel może zablokować konto lub ogłoszenia użytkownika bez wcześniejszego powiadamiania.

18. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje blokadą, a w konsekwencji usunięciem konta użytkownika. Decyzje o usunięciu konta użytkownika podejmuje samodzielnie właściciel serwisu lub osoba przez niego upoważniona. Od decyzji o usunięciu strony lub konta użytkownikowi nie przysługuje odwołanie.

19. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu na stronie, do której dostęp jest ograniczony procedurą rejestracji i logowania właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zastosowania blokady bez bez uprzedniego powiadamiania użytkownika.

20. Obowiązującą wersją regulaminu jest ta, opublikowana na niniejszej stronie. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu.

21. Wnioski, uwagi, skargi odnośnie funkcjonowania usług można składać za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.superchata.pl, a także listownie na adres właściciela serwisu podany w definicjach niniejszego regulaminu.

Poprawiono: czwartek, 22, październik 2015 20:33

Odsłony: 156067

Remonty Kutno i okolice

Znalezienie rzetelnej grupy remontowej składającej się z doskonałych fachowców jest trudne i niestety bywa, o czym jako firma wynajmująca mieszkania o wysokim standardzie wiemy również z własnego doświadczenia , wyjątkowo trudne. Niestety, kierując się ograniczeniami budżetowymi błędy w wykonaniu najczęściej da się jedynie zniwelować, nie da się ich całkowicie wyeliminować. Remontując kilkanaście lokali na własne potrzeby popełniliśmy, przynajmniej na początku działalności, wszystkie błędy jakie popełnić można. Mieliśmy doskonale położone gładzie i absurdalnie niefachowo położone płytki, mieliśmy pięknie zrobioną łazienkę z wyjątkiem podwieszanego panelu wc, w którym nie działał przycisk do spuszczania wody. Niestety mechanizm był źle złożony i część glazury trzeba było skuwać.  Mieliśmy majstrów, którzy tak skręcili meble, że końcówki śrubek przebiły fronty. Fronty musieliśmy dokupić. Mieliśmy bardzo dobrego fachowca, który jednak wymagał siedzenia z nim i pilnowania, gdyż miał nieustające pragnienie, które gasił w sposób w jaki gasić nie można przynajmniej w godzinach pracy. Przykłady można mnożyć, choć zdecydowanie nie jest łatwo wracać pamięcią do tych zdarzeń. Szukanie ekipy remontowej, która rzetelnie i profesjonalnie wykona pracę za przystępną cenę jest jak rosyjska ruletka, albo trafisz albo nie trafisz z tą różnicą, że prawdopodobieństwo nietrafienia jest zdecydowanie wyższe. W naszej grupie pracują wyłącznie fachowcy sprawdzeni, sprawdzeni przede wszystkim przez nas, bo i dla nas, w naszych lokalach robili remonty. Dlatego wszystkim zainteresowanym zrobieniem większych lub mniejszych remontów polecamy ludzi, którzy pracowali dla nas, wykonali swoją pracę dobrze i wykonali ją po przystępnej cenie.

Poprawiono: niedziela, 19, styczeń 2014 12:00

Odsłony: 783

Regulamin Serwisu WWW (2)

Definicje:

  • SuperChata.info, serwis internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.superchata.info
  • Właściciel Serwisu - Mariusz Staśkiewicz, 87 Red Arches Road, The Coast, D13, Dublin, Irlandia
  • Użytkownik - osoba prawna, pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w serwisie i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła
  • Lokator - użytkownik serwisu posiadający w serwisie konto o statusie lokatora
  • Wynajmujący - użytkownik serwisu posiadający w serwisie konto o statusie wynajmuącego

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług SuperChata.info jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i w pełni je akceptuje.

2. Dostęp do platformy SuperChata.info dla użytkownika będącego Lokatorem jest bezpłatyny, jednakże niektóre usługi realizowane za pośrednictwem serwisu (niektóre formy płatności) mogą wymagać dodatkowej opłaty w postaci prowizji, jaka pobierana jest od podmiotów współrealizujących te usługi.

3. Usługi wspomagające najem dostępne na platformie SuperChata.info dla użytkownika będącego Wynajmującym są płatne. Aktualny cennik dostępny jest w Ofercie.

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania kont po wygaśnięciu umowy.

5. Umieszczanie na stronach treści łamiących prawo, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i aplikacje szpiegowskie (spyware), nawołujących do przemocy, zwłaszcza na tle rasowym, religijnym lub etnicznym jest zabronione.

6. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, jakie znajdują się na stronach umieszczonych w serwisie przez użytkowników. Odpowiedzialność za wyżej wymienione treści ponoszą wyłącznie użytkownicy. W przypadku wykrycia treści zabronionych konto użytkownika zostanie skasowane bez uprzedniego powiadomienia, a informacja o koncie i użytkowniku zostanie przekazana odpowiednim organom ścigania.

7. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej w treści tworzonej przez użytkowników. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu wspomnianych praw Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika do wyjaśnienia sprawy, a w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej do usunięcia konta użytkownika.

8. W celu ochrony wizerunku właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów kontrowersyjnych, naruszających poczucie dobrego smaku, zawierających treści erotyczne lub promowanych przez użytkowników z wykorzystaniem technik niezgodnych z etykietą sieciową.

9. Serwis gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu, także do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych właściciel serwisu może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika.

10. Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji użytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od właściciela serwisu i jego partnerów w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do publikacji reklam na stronach serwisu.

12. Właściciel serwisu świadczy pomoc techniczną jedynie w zakresie prawidłowego funkcjonowania swoich usług, nie udziela informacji, ani porad odnośnie tworzenia i administrowania stronami internetowymi.

13. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik korzysta z usług serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostawie usługi lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu.

14. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia usługi. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

15. Właściciel serwisu nie odpowiada za skutki wykorzystania przez osoby trzecie haseł użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania.

16. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści i oferty w serwisie.

17. W przypadku stwierdzenia niepożądanych działań wpływających na pracę serwisu, nieobjętych w niniejszym regulaminie, właściciel może zablokować konto lub ogłoszenia użytkownika bez wcześniejszego powiadamiania.

18. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje blokadą, a w konsekwencji usunięciem konta użytkownika. Decyzje o usunięciu konta użytkownika podejmuje samodzielnie właściciel serwisu lub osoba przez niego upoważniona. Od decyzji o usunięciu strony lub konta użytkownikowi nie przysługuje odwołanie.

19. W przypadku podejrzenia złamania regulaminu na stronie, do której dostęp jest ograniczony procedurą rejestracji i logowania właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zastosowania blokady bez bez uprzedniego powiadamiania użytkownika.

20. Obowiązującą wersją regulaminu jest ta, opublikowana na niniejszej stronie. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu.

21. Wnioski, uwagi, skargi odnośnie funkcjonowania usług można składać za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.superchata.info, a także listownie na adres właściciela serwisu podany w definicjach niniejszego regulaminu.

Poprawiono: niedziela, 19, styczeń 2014 11:10

Odsłony: 782

Serwis www.SuperChata.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pozwala nam również określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz prawidłowo wyświetlać zawartość serwisu. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które wykorzystujemy do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu www.SuperChata.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w dowolnej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zgody skutkował będzie nieoptymalny wyświetlaniem treści.

Zapoznaj się z treścią dyrektywy

Nie wyraziłeś zgody na umieszczanie plików typu cookie przez co serwis nie będzie funkcjonował prawidłowo.
Możesz zmienić ustawienia klikając przycisk obok.

Wyraziłeś zgodę na umieszczanie cookies dzięki czemu serwis będzie funkcjonował prawidłowo. Możesz zmienić ustawienia klikając przycisk obok.Copyright by SuperChata.pl, all rights reserved .